Our Factory

Home > Our Factory

Phase 1 Factory

โรงงาน 1 ผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Power Capacitor) / งานชุบเคลือบผิว 4,500m2

โรงงาน 2 แปรรูปและเชื่อมโลหะแผ่น 4,500m2

โรงงาน 3 งานพ่นสีอัตโนมัติ 1,100m2

โรงงาน 4 งานเชื่อม 2,700m2

โรงงาน 5 งานพ่นสี 1,200m2

โรงงาน 6 งานประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อุตสาหกรรม (ชั้น 1 ชั้น 2) / งานชุบเคลือบผิว Fine Coating (ชั้น 1) 5,000m2

Phase 2 Factory

โรงงาน 1 โรงงานชิ้นส่วนที่ 2 (งานแปรรูปโลหะแผ่น/งานเชื่อม/งานตัด/การตรวจสอบสีพ่น) อยู่ในระหว่างการขยาย 13,000m2

1. งานตัด

2. งานแปรรูปและเชื่อมโลหะแผ่น

3. งานพ่นสี

4. การตรวจสอบ

5. Bus Duct

6. Capacitor Bank

โรงงาน 2 โรงงานประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อุตสาหกรรม (ชั้น 1 ชั้น 2) 7,000m2

1. งานพ่นสี

2. งานประกอบชิ้นส่วน

3. พื้นที่ว่าง